2021 2022 Bilsem Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi Açıklandı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

2021 2022 Bilsem Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi Açıklandı

Takvim

Kılavuzu İndirmek İçin tıklayınız.

1. GENEL AÇIKLAMALAR
Bu kılavuzda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.
Öğrenci tanılama işlemleri, 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanı/alanlarında aday gösterilecek öğrenciler için kılavuz takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
2. ADAY GÖSTERME SÜRECİ
2.1. Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.
2.2.Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak görev yapan öğretmenlerin tamamı ve her sınıf seviyesinden okul müdürünün belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır. Komisyonda yer alma şartlarını sağlayan üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda mevcut üyeler ile komisyon oluşturulacaktır.
2.3.Her okulda her sınıf düzeyinde her bir yetenek alanı için öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.
2.4.Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.
2.5.Sınıf öğretmenleri tarafından önerilen öğrenciler için; EK 1 Gözlem Formu’nun çıktısı doldurularak okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.
2.6.Komisyon tarafından okulun aday göstereceği öğrencilerin ilgili öğretmenlere tebliğ edilmesi sonrasında gözlem formları sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemleri Modülüne işlenecektir.
2.7.Okul yönlendirme komisyonunun görevleri:
a)Sınıf öğretmeni tarafından önerilen öğrenci/öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrencileri belirlemek,
b)Aday gösterilecek öğrencilerin sınıf bazlı listelerini ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ etmek,
c)Aday gösterilen öğrenci bilgilerini kontrol etmek ve varsa gerekli düzeltme işlemlerini gerçekleştirmek,
ç)Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamalarında gerekli ortamı sağlamaktır.
2.8.Aday gösterilen öğrenci bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda gerekli düzeltme işlemleri gözlem formlarının doldurulma süresi içerisinde okul yönlendirme komisyonlarınca yapılacaktır.
2.9.Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, “total görme engelli” olup durumlarını Sağlık Bakanlığı’nın rapor vermeye yetkili hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporları ile belgeleyenler dışında aday gösterilmiş öğrencilerin tamamı ön değerlendirme sürecine katılacaklardır.
3. UYGULAMA ESASLARI
3.1.İl Tanılama Sınav Komisyonlarının Oluşturulması
a)BİLSEM’e yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 29-31 Aralık 2021 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri tarafından il tanılama sınav komisyonları oluşturulacaktır.
b)İl tanılama sınav komisyonları; il özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, ilde bulunan rehberlik ve araştırma merkezi ve BİLSEM müdürlerinin tamamının katılımlarıyla oluşturulacaktır.

3.2.İl Tanılama Sınav Komisyonunun Görevleri
a)İlkokul sınıf öğretmenlerine, rehberlik öğretmenlerine/ psikolojik danışmanlara ve okul yöneticilerine yönelik gerçekleştirilecek BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin bilgilendirme toplantılarını 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında planlamak ve gerçekleştirmek,
b)Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamalarındaki iş ve işlemleri planlamak ve yürütmek,
c)Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazları değerlendirerek
maddi hata içermeyen itirazları karara bağlamak, maddi hata içeren itirazları ise karara
bağlanmak üzere merkez tanılama sınav komisyonuna göndermek
ç)İtiraz değerlendirme sürecinde; genel zihinsel yetenek alanı için ön değerlendirme ve bireysel
değerlendirme uygulamalarında görev yapmış en az 1 (bir) uygulayıcı, resim ve müzik yetenek
alanları için ise bireysel değerlendirme itiraz sürecinde görevlendirilmek üzere alanlarının
uygulamalarında görev yapmış en az 2’şer (ikişer) komisyon üyesinin katılımını sağlamaktır.

3.3.Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun Oluşturulması
a)Merkez Tanılama Sınav Komisyonu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürünün veya görevlendireceği daire başkanının başkanlığında, üç daire başkanından oluşur. İhtiyaç hâlinde komisyona Rehberlik Hizmetleri ve Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlıklarında görevli, alanında uzman ikişer personel de görevlendirebilir.
b)Merkez Tanılama Sınav Komisyonu, her yetenek alanı için Genel Müdürlükte görevli daire başkanının başkanlığında, alanında uzman en az iki üyeden oluşan alt komisyonlar oluşturabilir.

3.4.Merkez Tanılama Sınav Komisyonun Görevleri
a)BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecini ülke genelinde planlamak,
b)Alt komisyon oluşturulması ve çalışması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
c)Alt komisyonlardan gelen görüşleri karara bağlamak,
ç)BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin ülke genelinde sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
d)İl tanılama sınav komisyonlarında karara bağlanamayan itirazları karara bağlamaktır.

3.5.Ön Değerlendirme Uygulama Esasları
a)Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav
komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları
için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında
yapılacaktır.
b)Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.
c)Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.
ç)Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.
d)Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.
e)Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir.
f)Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır.
Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
g)Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

3.6.Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık
tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye
alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek
alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı
kazanacaktır.
a)MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.
b)Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine aittir.
c)Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.
ç)Resim ve müzik yetenek alanlarında değerlendirmeye alınacak öğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır.
Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla 15 (on beş) dakikaya kadar olan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirmeye alınmayacaklardır.
d)Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanı değerlendirmeleri ise BİLSEM’lerde yapılacaktır ancak değerlendirmeler RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve değerlendirmenin gerçekleştirileceği kurumun da ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.
e)Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM’lerde muhafaza edilecektir.
f)Değerlendirmelerde görev alacak uygulayıcılara beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin değerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.
g)Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri (Sınav Merkezi)/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.
h)Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.
ı)Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

3.6.1.Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme
a)Bireysel değerlendirmelerde Bakanlıkça belirlenen zekâ ölçeği/ ölçekleri kullanılacaktır.
b)Öğrencilerin randevuları; RAM’ların sorumluluk bölgelerinde bulunan öğrenci, uygulayıcı sayısı ile RAM’larda bulunan test bataryalarına göre ve takvimde öngörülen tarih aralığında, resmî tatillerin dışında, randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır.
c)Yasal mazereti bulunmayan uygulayıcıların tamamı değerlendirme sürecinde görevlendirilecektir.
ç)Değerlendirmelerin yapılacağı kurumların belirlenmesinde öğrenci ve uygulayıcı hareketliliğinin en aza indirilmesi esastır. Ancak görev yaptığı RAM’da değerlendirme gerçekleştirilmeyecek olması ya da değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından ilgili RAM’daki uygulayıcı, Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun kararı ile yine uygulayıcı hareketliliği en az düzeyde tutulacak şekilde değerlendirmelerin devam etmekte olduğu diğer RAM’larda da görevlendirilebilecektir.

d)Uygulamalar, öğrenci velileri ile uygulayıcıların, değerlendirme öncesinde ve sonrasında karşılaşmayacağı şekilde planlanacaktır. Öğrencinin uygulamaya alınmasından ve uygulama sonrasında veliye tesliminden kurum müdürlükleri sorumlu olacaklardır.
e)RAM dışındaki kurumlarda gerçekleştirilen değerlendirmelerde kullanılan test bataryaları ilgili RAM’ın sorumluluğundadır.
f)Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varıldığı durumlarda (öğrencinin, performansını etkileyecek derecede görme, işitme engelinin olması; Türkçeye
ölçeğin gerektirdiği kadar hâkim olmaması vb.) öğrenci değerlendirmeye alınmayacak olup durum tutanak ile tespit edilerek il tanılama sınav komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecektir.

3.6.2.Resim Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme
a)Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.
b)Değerlendirmeler 2 (iki) oturumdan oluşacak ve her 1 (bir) oturum 40 (kırk) dakika sürecektir.
c)Öğrenci randevuları takvimde öngörülen tarih aralığında Merkez Tanılama Sınav
Komisyonunun belirleyeceği değerlendirme tarihleri için de oluşturulacaktır.
ç)Değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır
bulundurulacaktır.

3.6.3.Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme
a)Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.
b)Öğrencilerin randevuları; takvimde öngörülen tarih aralığında, resmi tatillerin dışında, randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır.
c)Değerlendirmeler her gün için 4 (dört) oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
ç)Değerlendirmeye yönelik hazırlanan “Örnek Uygulama Videosu” http://orgm.meb.gov.tr web adresi üzerinden izlenebilecektir. İlgili videonun her oturum öncesinde öğrencilere uygulama merkezi müdürlüklerince izletilmesi zorunludur.
d)Değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

 

2021 2022 Bilsem Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi Açıklandı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Eğitimge ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!