MEB Eğitim Müfettişliği Hakkında Merak Edilenler ve Cevaplar 12 Soru 12 Cevap

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

MEB, 1 Mart 2022 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişliği Yönetmeliğini yayınladı.

MEB Eğitim Müfettişliği Sınavı ve Bilgilendirme Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız.

Yönetmelik tam metnini incelemek için tıklayınız.

Yönetmelik kapsamından merak edilenler ve cevapları:

1- Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar nelerdir?

MADDE 8- (1) Yazılı sınava katılacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek
olarak;
a) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla
öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık öğretmen kadrolarında görev yapıyor olmak veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
c) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az üç yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış olmak,
ç) Bakanlık kadrolarında öğretmenlik yapanlar dışında, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış,
yarışma sınavı duyurusunda ilan edilen KPSS puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak, şartları aranır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen sekiz yıllık sürenin hesabında resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilir.

2- Yazılı sınav duyurusu ve başvuru nasıl yapılacak?
MADDE 9- (1) Yazılı sınava katılma şartları, KPSS puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak
aday sayısı, atama alanları, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi ve yeri, başvuruda istenecek belgeler ile atama
yapılacak kadro sayısı ve diğer hususlar, ilk başvuru tarihinden en az otuz gün önce, 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur.

(2) Yazılı sınav başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Başvurular elektronik ortamda da alınabilir.

3- Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları nelerdir?

(Sadece öğretmenleri ilgilendiren kısım)

(3) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti
bulunanlar bakımından yazılı sınav soruları aşağıdaki konular arasından belirlenir:
a) Genel Mevzuat; %25,
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) İdare Hukuku, (genel esaslar, idari yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı)
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı; %25,
1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri,
2) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili bölümleri,
3) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
4) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
5) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri
ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,
6) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
7) Bakanlığın eğitim-öğretim, yönetim ve döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelikleri.
c) Mali ve Adli Mevzuat; %25,
1) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
2) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
3) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
4) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
5) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
ç) Diğer Konular; %25,
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
2) Özel Alan Bilgisi,
3) Öğretmenlik Meslek Bilgisi, (Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve
Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik ve Özel Eğitim)
4) Genel Kültür.

4- Yazılı sınavda taban puan kaçtır?

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının yetmiş
puandan aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınav sonuçları, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan
yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve atama alanları itibarıyla öğretmenler için ayrı ayrı listelenir. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının iki katı aday
sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(4) KPSS sonuçlarının yarışma sınavının yazılı sınav bölümü olarak kabul edilmesi durumunda, ilanda belirtilen KPSS puan türü itibarıyla en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, ilân edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(5) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.

5- Sözlü sınav konuları nelerdir?

(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.

Adayların sözlü sınavları, (a) bendinde yazılı konular için 50 puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince ayrı ayrı Ek-1’de yer alan Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundaki ilgili bölümlere yazılır. Bu sınavda sözlü sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

6- Yarışma sınavı sonuçlarına itiraz nasıl yapılacak?

Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların ilânı tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığa
itiraz edilebilir. Bu itirazlar başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde incelenerek sonucu ilgili adaya yazılı olarak
bildirilir.

7- Yarışma sınavının değerlendirilmesi, ilânı ve geçerlik süresi nedir?

MADDE 14- (1) Yarışma sınavı puanı, sözlü sınav puanlarına yapılan itirazların sonuçlandığı tarihi takip eden beş iş günü içinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Alanlara göre puanı en
yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday
belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.

8- Eğitim müfettiş yardımcılığına atama ve göreve başlama işlemleri nasıl yapılacak?

MADDE 18- (1) Eğitim müfettiş yardımcılığına atamalar Bakanlıkça yapılır.
(2) Başvuruda bulunanların atamaları tercihleri de dikkate alınarak yarışma sınavı puan üstünlüğüne göre yapılır. Puan yetersizliği nedeniyle tercihlerine atanamaması halinde, Bakanlıkça uygun görülen bir ile atanmak istediklerini belirtmiş olanların atamaları bilgisayar kurası ile yapılır. Bakanlıkça uygun görülen bir ile atanmak istediklerini belirtmeyenlerin atamaları yapılmaz ve bunlar atama haklarından feragat etmiş sayılırlar.
(3) Ataması yapılan adayların, tebligat tarihinden itibaren ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde yeni görevlerine başlamaları gerekir. Süresi içinde göreve başlamayan adayların atamaları iptal edilir ve bu sınav sonucuna dayalı atamaları yapılmaz.
(4) İlgili mevzuatta belirtilen süre içinde göreve başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, aynı alandaki yedek adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan süre içerisinde atama yapılabilir.

9-Eğitim müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süreci ne kadar olacak?
MADDE 19- (1) Eğitim müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Bu sürenin hesabında aylıksız izinler ile toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izni dikkate alınmaz.
(2) Üç yıllık yetiştirme programı; hazırlayıcı eğitim, görev başında yetiştirme ve yeterlik eğitimi olmak üzere
üç bölümden oluşur.

10- Yetiştirme süresi sonunda yeterlik sınavı yapılacak mı? Yeterlik sınavı konuları neler olacak?

MADDE 20- (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur. Sözlü sınav yazılı
sınav sonuçlarının ilanından itibaren en az yirmi iş günü sonra yapılır.
(2) Yeterlik sınavı; eğitim müfettiş yardımcılarının, yetiştirme döneminde eğitim amacıyla verilen mevzuat
bilgilerini ve buna ilişkin uygulamaları, rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma
ve ön inceleme gibi konularla anlatım ve yorumlama yeteneği, tutum ve davranış, temsil yeteneği gibi konularda
edindikleri kazanımları, ölçmek amacıyla yapılır.
Yeterlik sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 21- (1) Yeterlik sınavı soruları aşağıdaki konular arasından belirlenir:
a) Anayasa ve Genel Nitelikli Kanunlar; %25,
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
3) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
7) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,
8) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
9) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
10) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
11) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu,
12) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu.
b) Mali Nitelikli Kanunlar; %25,
1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
5) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
6) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.
c) Millî Eğitim Mevzuatı; %25,
1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Millî Eğitim
Bakanlığının teşkilat ve görevleri,
2) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
3) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
4) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

5) 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul
Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,
6) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
7) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu,
8) Bakanlık iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelikler.
ç) Denetim, İnceleme-Soruşturma Usul ve Teknikleri; %25,
1) Denetim ve rehberlik standartları,
2) İnceleme ve soruşturma usul ve teknikleri,
3) Ön inceleme usul ve teknikleri,
4) Suç duyurusu usul ve teknikleri.

Yazılı sınav; eğitim müfettiş yardımcılarının aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izin süresi hariç, fiilen üç yıllık yetiştirme döneminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde Sınav Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.

Madde 23 (3) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.

Sözlü Sınav, Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlıkça oluşturulan sözlü sınav komisyonlarınca
yapılır.
(2) Sözlü sınav komisyonu; Başkan, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli daire başkanları, Bakanlık başmüfettişleri, Bakanlık müfettişleri ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli daire başkanları arasından belirlenecek bir başkan ile iki üyeden oluşur. Komisyon başkanı ile üyeler Teftiş Kurulu Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Sözlü sınava katılacak aday sayısına göre aynı usulle birden fazla sayıda sözlü sınav komisyonu oluşturulabilir. Sözlü sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Komisyonun sekretarya işlemleri Başkanlıkça yürütülür.
(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.

Bu sınavda sözlü sınav komisyon üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.,

11- Yeterlik sınavına girmeyenler ile başarılı olamayanların durumu ne olacak?

MADDE 26- (1) Yeterlik sınavına girmeyenler ile başarılı olamayanlar, 23 üncü ve 24 üncü maddelere göre yapılan sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Sınav Kurulu tarafından belirlenecek tarihte ikinci kez yeterlik sınavına alınır. Bu kapsamda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar 23 üncü ve 24 üncü madde hükümlerine göre yapılır.
(2) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, eğitim müfettiş yardımcısı unvanını kaybeder ve daha önce Bakanlıkta öğretmen kadrolarında olanlar durumlarına uygun öğretmen kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

12- Hizmet bölgeleri ve hizmet puanına ilişkin bilgiler nelerdir?
MADDE 32- (1) Bölge hizmeti; birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde beşer yıl, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinde dörder yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır.
(2) Hizmet bölgelerindeki bölge hizmetinin hesaplanmasında eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı
olarak geçen süreler birlikte dikkate alınır.
(3) Hizmet puanlarının hesaplanmasında görev yapılan ilde, yıldan artan her ay için o ilde bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12’si esas alınır. Aydan artan süreler ile aya isabet eden puanın belirlenmesinde, bölme işlemi
sonucu artan kesirler dikkate alınmaz.
(4) Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler eski görev yerinde
değerlendirilir.
(5) Hizmet puanları, Bakanlık bilgi işlem sistemi üzerinden hesaplanır ve yer değişikliğine ilişkin iş ve
işlemlerde bu puanlar kullanılır

 

MEB Eğitim Müfettişliği Hakkında Merak Edilenler ve Cevaplar 12 Soru 12 Cevap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Eğitimge ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!